Home

“Buddha is Dead”

กุมภาพันธ์ 24, 2010

“พระพุทธเจ้าตายแล้ว” นิตเช่ไม่ได้กล่าวไว้

“พระ พุทธเจ้าตายแล้ว” พระสงฆ์แจ้งข่าวกันเรื่องมรณกรรมของพระพุทธเจ้า

“พระพุทธ เจ้าตายแล้ว” เคนชิโร่ต่อยพระพุทธเจ้า

“พระพุทธเจ้า ตายแล้ว” สีการ้องด้วยความตกใจเมื่อเห็นพระพุทธเจ้า

“พระพุทธเจ้าตาย แล้ว…” ผู้ไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้ากล่าว